Миронівський НВК - Методична рада
Ви зайшли як: Гость, 
"Гости"
Меню сайту
Для батьків
Шановні батьки! 
У разі необхідності Ви можете звернутися з запитаннями до інспектора ювенальної превенції Миронівського ВП ГУНП України в Київській області І.І. Позднякова
за адресою: м. Миронівка, вул. Лермонтова, 20, кабінет № 34,тел.5-29-86.
В Управління КМСД МВС за електронною адресою: ditypolice@mvs.ua.
та ВКМСД ГУ: kmsdkievobl@ukr.net.
Допомога школі


Нормативні документи

Залучення коштів

Благодійний фонд "Родина"

Проект "1 учень - 1 комп'ютер"
Друзі сайту
Ми "ВКонтакті"

Блоги та сайти
вчителів НВКДрузі сайту
Миронівська райдержадміністрація   


  


 
 
Система ІСУОАрхів записів

Методична рада

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради №

Протокол № __ від «__»__________р.

Голова педагогічної ради___________

О.Л. Дубровін

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ

МИРОНІВСЬКОГО НВК

 

Загальні положення

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх струк­турних підрозділів методичної служби Миронівського НВК.

Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників закладу.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в НВК.

Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної й проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.

 Завдання й основні напрямки діяльності ради

Методична рада створюється для рішення таких завдань, покладених  на навчальний заклад:

координація діяльності методичних об'єднань та інших структурних підрозділів методичної служби НВК, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

• розробка основних напрямів методичної роботи закладу;

формування мети й завдань методичної служби  НВК;

забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

• організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідницької діяльності в закладі, спрямованої на освоєння нових педагогічних  технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

організація консультації співробітників НВК щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних  видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного до­свіду співробітників НВК;

   участь в атестації співробітників;

проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

    професійне становлення молодих викладачів (початківців);

виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного до­свіду творчо працюючих учителів;

   організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-до­слідними установами з метою обміну досвідом і передовими техноло­гіями в галузі освіти;

• впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методич­них і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизо­ваних систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечен­ня для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

 Основні напрямки діяльності методичної ради:

аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

• участь у розробці варіаційної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального обсягу й змісту навчальних програм;

розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх із програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;

обговорення рукописів навчально-методичних посібників і дидактич­них матеріалів за предметами;

підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду вчителів;

обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;

обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту ди­дактичних матеріалів до них;

• розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою

роботою учнів;

організація й проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження нових інформаційних технологій навчання;

застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчаль­них курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;

розробка й удосконалювання засобів підвищення наочності навчання (макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі;

удосконалювання навчально-лабораторної бази (лабораторних і спе­ціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їхнього програмного забезпечення);

взаємні відвідування занять як усередині методичного об'єднання, так і між учителями різних методичних об'єднань із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання навчальних предметів;

спільні засідання зі спорідненими й взаємозабезпечуючими МО з метою обміну досвідом роботи;

• вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів і обмін досвідом цієї роботи;

• вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й мало- досвідченими вчителями;

розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за

предметами.

 Організація роботи ради

До складу ради входять голови МО, керівники інших структурних підрозділів методичної служби,  досвідчені вчителі, директор  і заступники директора НВК, учені ВНЗ (за наявності співробітництва). Склад ради затверджується наказом директора НВК.

У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямками діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностика, розробка змісту й т.п.).

Керує радою заступник директора з методичної роботи. Для забезпечення роботи рада обирає секретаря.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, уз­годжується з директором закладу й затверджується на засіданні педагогічної ради закладу.

Періодичність засідань ради —1 раз на чверть. Про час і місце проведен­ня засідання голова методичної ради (секретар) зобов'язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради й секре­тарем. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяль­ності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

 Права методичної ради

Методична рада має право:

підготовлювати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційного розряду;

висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в закладі;

порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового пе­дагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

порушувати питання перед адміністрацією закладу про заохочення спів­робітників  за активну участь у дослідно-пошуковій, експеримен­тальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

• рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

висувати вчителів для участі в конкурсах «Учитель року» і «Класний керівник року».

 Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором (особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи й внутрішкільного контролю.

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи,

 НАКАЗУЮ:

 1.     У 2012-2013 н.р. продовжити роботу над науково-методичною проблемою  «Формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві».

2.     З метою керівництва та координації методичної роботи затвердити такий склад методичної ради:

·   Майсус Л.Г., заступник директора НВК з науково-методичної роботи, вчитель вищої категорії, вчитель-методист – голова ради;

·    Дубровін О.Л., директор НВК, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

·    Котилевська Г.П., заступник директора НВК з навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії, старший вчитель;

·   Лепестій Л.В., заступник директора НВК з виховної роботи, вчитель вищої категорії, вчитель-методист;

·   Близнюк Т.О., заступник директора НВК з навчально-виховної роботи, вчитель вищої категорії, вчитель-методист;

· Дубровіна В.М., керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, вчитель-методист української мови та літератури;

·  Пастушенко Т.М., керівник методичного об’єднання вчителів природничо-математичного  циклу, вчитель вищої категорії;

· Корольов В.Б., керівник методичного об’єднання вчителів естетично-оздоровчого циклу, вчитель вищої категорії;

·   Грабар А.П., керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів, учитель  вищої категорії, вчитель-методист.

3.     Заступникам директора: з навчально-виховної роботи         Котилевській Г.П. та з науково-методичної роботи Майсус Л.Г.:

3.1. Забезпечувати наукове та методичне керівництво реалізацією проблеми. (Постійно).

3.2. Разом із керівниками методичних об’єднань закладу проаналізувати педагогічний досвід учителів, урахувати побажання кожного педагога на організацію з ними індивідуальної роботи, обґрунтовано визначити та спланувати форми теоретичної, методичної роботи з різними за підготовкою і рівнем педагогічної майстерності педагогами.            (До 14.09.2012 р.).

3.3. Тематичні засідання методичної ради, проблемні  семінари  підготувати  і провести    згідно з планом роботи НВК на 2012-2013 н.р. (Протягом 12-13 н.р.).

3.4.  Провести методичні тижні:

·        Методичний тиждень (лютий 2013 р.);

·        Тиждень молодого вчителя (квітень 2013 р.).

3.5.          Провести заходи щодо реалізації науково-методичної проблеми:

·        Діяльність творчої групи, яка працює  за темою: «Компетентісно спрямований педагогічний процес». (Протягом навчального року).

·        Засідання МО «Розвиток життєвої компетентності засобами особистісно зорієнтованого навчання». (Жовтень-грудень 2012р.).

·        Поповнення  інформаційної бази «Висвітлення проблеми компетентності та ІКТ  у психолого-педагогічній літературі». (Жовтень 2012р.).

·        Психолого-педагогічний семінар «Розвиток професійної компетентності вчителя - можливості, механізми, проблеми». (Листопад 2012р.).

·        Педагогічні читання «Використання особистісно зорієнтованого навчання ». (Березень 2013р.).

     3.5. Створити умови для роботи методичних підрозділів, систематично

     надавати допомогу їхнім керівникам.

4.     Продовжувати дослідно-експериментальну діяльність: курс «Практичне право», «Громадянська освіта», «Уроки для стійкого розвитку», міжнародна програма ПРООН/ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», програма «Майбутнє починається сьогодні», апробація навчальної літератури.

5.     На підставі аналізу діагностичних анкет учителів затвердити мережу методичної роботи за такими формами:

5.1. Методичні об’єднання вчителів:

·        Початкових класів, керівник – Грабар А.П.

·        Класних керівників, керівник – Лепестій Л.В.

·       Вчителів суспільно-гуманітарного циклу, керівник – Дубровіна В.М.

·   Вчителів природничо-математичних дисциплін, керівник – Пастушенко Т.Ю.

·       Вчителів оздоровчо-естетичних дисциплін, керівник  - КорольовВ.Б.

5.2.  Школа молодого вчителя, керівник – Майсус Л.Г.

6.   Підсумки роботи над методичною проблемою закладу підвести на науково-практичній конференції (травень 2013 р.).

7.     Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Котилевську Г.П. та з науково-методичної роботи Майсус Л.Г.

 Директор НВК                                                                                О.Л. Дубровін

З наказом ознайомлені:

Г.П. Котилевська

Л.Г. Майсус   
 оКатегорії розділу
Новини сайту
Вшановуємо Кобзаря


Патріотичне виховання 
юного покоління

Пошук
Мова сайту
Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish
Форма входу

Міні-чат
Погода
Свята
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Ми тут
Наші контакти
08800, Україна,
Київська обл.,
м. Миронівка,
вул. Захарченка, 134
E-mail: mirzosh2@yandex.ru
mironowka-nvk@ukr.net
тел.(04574)5-71-56
Адреса сайту: //mnvk2.at.ua/
Наша кнопка
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0