Миронівський НВК - Рекомендації
Ви зайшли як: Гость, 
"Гости"
Меню сайту
Для батьків
Шановні батьки! 
У разі необхідності Ви можете звернутися з запитаннями до інспектора ювенальної превенції Миронівського ВП ГУНП України в Київській області І.І. Позднякова
за адресою: м. Миронівка, вул. Лермонтова, 20, кабінет № 34,тел.5-29-86.
В Управління КМСД МВС за електронною адресою: ditypolice@mvs.ua.
та ВКМСД ГУ: kmsdkievobl@ukr.net.
Допомога школі


Нормативні документи

Залучення коштів

Благодійний фонд "Родина"

Проект "1 учень - 1 комп'ютер"
Друзі сайту
Ми "ВКонтакті"

Блоги та сайти
вчителів НВКДрузі сайту
Миронівська райдержадміністрація   


  


 
 
Система ІСУОАрхів записів

Рекомендації

 
Для компетентного учителя

Підходи, проголошені у нових Державних стандартах (документ, який визначає зміст освіти, вимоги до рівня підготовленості учня та підходи до викладання предметів):

 • компетентнісний підхід – це не тільки формування традиційних знань, умінь і навичок, а, найголовніше, вироблення досвіду їх застосування, здатності діяти на їх основі;
 • діяльнісний підхід – це розвиток учня у процесі практичної діяльності, наближеної до життєвих реалій, коли метою навчання є не знання самі по собі, а їх використання;
 • особистісно зорієнтований – це спрямованість на індивідуальну особистість учня.

Компетентна особистість – здатна використовувати отримані знання для конкурентоспроможної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя в умовах  інноваційного розвитку. Компетенція – поінформованість. Компетентність -  це здатність діяти на основі знань, успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, виконувати поставлені завдання. Це сукупність якостей і властивостей людини, необхідних для самостійного й ефективного виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими. Отже, компетентність — це не тільки і не стільки знання, а знання плюс уміння і навички користуватися цими знаннями.

До ключових компетентностей належить уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами, математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки, інформаційно-комунікаційна, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності, а до предметних (галузевих) — комунікативна, літературна, мистецька, міжпредметна естетична, природничо-наукова і математична, проектно-технологічна та інформаційно-комунікаційна, суспільствознавча, історична і здоров’язбережувальна компетентності.

Науково-методична проблема ВО Миронівської РДА – «Розвиток творчої особистості, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження інноваційних технологій навчання і виховання».

 Науково-методична проблема НВК - «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісно підходу». Тобто - розробка й упровадження навчально-методичного забезпечення для формування компетентностей учнів і, як наслідок, – виховання успішної особистості для життя у сучасному світі. Шляхами реалізації проблеми НВК є: 

 • оновлення змісту освіти за рахунок впровадження інноваційних технологій;
 •  інформаційне забезпечення  науково-методичною літературою, джерелами Інтернет;
 • застосування ТЗН;
 • підвищення рівня кваліфікації та фахової майстерності педагогів;
 • розбудова навчального закладу.

Етапи роботи над проблемною темою

І  — діагностичний, підготовчий (2015 - 2016 н.р.). Це рік визначення проблеми, шляхів її реалізації, теоретичне осмислення педагогічних ідей та ознайомлення з ППД з даної проблеми.

ІІ етап - реалізація проблеми (2016-2017, 2017-2018н.р.) Упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес, розробка практичних рекомендацій, перспективного педагогічного досвіду на основі педагогічних ідей проблемної теми.

ІІІ етап – аналітичний ( систематизація, узагальнення)  (2018-2019, 2019-2020 н.р.).  Вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів, ППД щодо проблеми, визначення рівня опанування педагогічним колективом новими технологями. Аналіз впливу нових технологій на формування компетентностей учнів. Підсумки роботи над  проблемою.

Освітня технологія - це система засобів, форм і способів організації освітньої взаємодії вчителя і учнів, що спрямована на досягнення результату. Це по суті поопераційний опис діяльності вчителя та учнів, метою якого є результативне навчання.

Компетентісно спрямовані технології: інтерактивні, проектні, ІКТ, особистісно зорієнтовані.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) спрямовані на те, щоб дати якомога більше інформації за допомогою цифрових навчальних засобів.

До ІКТ відносяться Інтернет-технології, мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники та підручники, системи дистанційного навчання.

Використання ІКТ дає можливість:

1) індивідуалізувати і диференціювати процес навчання за рахунок можливості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння матеріалу;

2) здійснювати контроль зі зворотним зв'язком, з діагностикою помилок і оцінкою результатів;

3) здійснювати самоконтроль і самокорекцію;

4) здійснювати тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовку учнів;

5) проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп'ютерній програмі;

6)готувати учасників освітнього процесу до життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства;

Інтерактивний - здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання полягає в тому, що вчитель організує пізнавально-навчальну діяльність учня таким чином, що він самостійно розв’язує певні ситуації, проблеми, спираючись на свої потенційні можливості і вже набуті знання у процесі взаємодії „учень-інформація”, „учень-ситуація”, „учень-знання”, „учень-проблема”, „учень-учень”, „учень-група” тощо.  Залежно від охопленості учнів, усі інтерактивні технології поділяються на: парні, фронтальні, групові та індивідуальні.  Застосування дає змогу учням:

 • ґрунтовно аналізувати навчальну інформацію;
 • навчитися слухати іншу людину, поважати альтернативну думку;
 • моделювати і розв’язувати пізнавальні, життєві та соціальні ситуації;
 • учитися будувати конструктивні відносини в групі;
 • розвивати навички самостійної роботи, виконання творчих завдань.

Проектні технології – це комплекс пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних та письмових видів робіт, що виконуються учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми. Передбачає використання різних методів і засобів навчання та інтегрованих знань з різних галузей науки, техніки, творчості.

Проект характеризується такими ознаками:

 • розв’язується певна проблема;
 • результати мають практичну, теоретичну чи пізнавальну значущість для учнів;
 • має місце самостійна діяльність учнів (індивідуальна , парна, групова);
 • учні займаються дослідницькою роботою;
 • передбачена необхідність інтегрувати знання та вміння з різних предметів.

Особистісно зорієнтоване навчанняце організація такої системи взаємодії між учасниками і процесом навчання, при якому найбільш повно використовуються індивідуальні особливості кожного, визначаються перспективи подальшого розумового розвитку й гармонійного удосконалення особистості. Його мета–психолого-педагогічна допомога дитині в становленні її суб’єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому самовизначенню.

Завдання особистісно зорієнтованого навчання:

 • розвинути  індивідуальні пізнавальні здібності та досвід кожної дитини;
 • допомогти особистості пізнати себе, самовизначитись та самореалізуватись;
 • сформувати в особистості культуру життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно побудувати своє повсякденне життя.

Методи навчання: міні-лекції, систематизований огляд, обговорення, процедура доповнення, складання концептуальних карт, рольові ігри, дебати, дискусії, робота в парах, навчальні групи, що співпрацюють, самостійне навчання (письмові роботи, домашні завдання, науково-дослідницькі проекти, тести).

Вимоги до особистісно зорієнтованого уроку:

 • пріоритет особистості учня в організації  освітнього процесу;
 • орієнтація на процес навчання;
 • орієнтація на особисті досягнення учнів;
 • створення емоційно-актуального фону уроку;
 • раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання;
 • використання активних методів навчання;
 • зв’язок з раніше вивченим, досвідом учня;
 • формування вмінь самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці.

Інновація -  це оновлення, зміна, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Більшість науковців пояснюють інновацію як оригінальні, новаторські способи та прийоми педагогічних дій. 

Педагогічна інновація - процес створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для розв'язання тих педагогічних проблем, які до цього розв'язувались по-іншому.

Сьогодні впроваджується багато інноваційних технологій, серед яких виділяють групи

 • технології особистісно зорієнтованого навчання й виховання;
 • традиційні педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів;
 • технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу;
 • педагогічні технології на основі дидактичного вдосконалення та реконструювання матеріалу;
 • окремі предметні педагогічні технології;
 • альтернативні педагогічні технології;
 • педагогічні технології розвивального навчання;
 • педагогічні технології авторських шкіл.
 
Рекомендації вчителю щодо досягення дисципліни на уроці

1.  Установіть межі дозволеного, еталони поведінки учнів для стандартних ситуацій: як входити в клас, як  сидіти, відповідати на запитання, прибирати книжки, діставати олівці та інше. Учень повинен знати, у чому полягає прийнятна чи неприпустима поведінка, і тільки тоді від нього можна вимагати відповідальності за дотримання конкретних правил. Якщо правила й обмеження не визначені, то встановити порядок у класі не можна!

2.  Стежте за своєю мовою, розмовляйте завжди повільно, спокійним голосом.

3.  Намагайтеся тримати свої емоції в стані спокою, зміцнюючи нерви для того, щоб витримати очікувані ексцеси. Звертайте увагу і реагуйте на будь-які вияви позитивної поведінки дітей, які б незначні вони не були. Хто шукає гарне, той обов’язково його знаходить.

4. Уникайте безупинного негативного реагування. Намагайтеся рідше говорити „ні”, „припини”, „не можна”.

5. Відрізняйте форми поведінки, які вам не подобаються, від вияву особистих якостей дітей.

6.  Намагайтеся розшифрувати сигнали, що попереджають про можливість вибуху в поведінці дітей. Спокійно втручайтеся в ситуацію.

7. Відповідайте рішуче і впевнено, коли учні відкрито кидають виклик непокори.

8. Учням потрібен вчитель, а не партнер по грі. Будьте завжди товариські, але не забувайте, що фамільярність виховує неповагу. Ви можете цілком успішно взаємодіяти з учнями, не перетворюючись на одного з них.

9. Завжди наполягайте на повазі до дорослого. Учні повинні звертатися до вас чемно.

10. Не йдіть на поступки й компроміси, поступаючись своїми нормами, щоб бути популярним і авторитетним.

11. Пам’ятайте, що дитяча безвідповідальність – явище, що не має нічого спільного з відвертою непокорою, і тому боротися з нею потрібно спокійними методами.

12. Намагайтеся, щоб у вас був добрий зв’язок з учнями, так щоб вони могли знати, коли вони відповідають вашим очікуванням, а коли ні, поясніть, що ви очікуєте від учнів і наскільки вони відповідають цьому. Робіть це тоді, коли все йде добре, оскільки в такому випадку  усе сприймається саме собою. Зворотний зв’язок сприяє встановленню гарної поведінки.

13. Не реагуйте на все занадто бурхливо, щоб незначна подія не перейшла у велике протистояння. Уникайте протистояння на очах в інших учнів. Немає більш неефективного методу впливу на людину, причому в будь-якому віці, ніж гнів і роздратування.

14. Будьте прикладом самодисципліни. Гарної поведінки учні в більшості випадків не вчаться, а переймають її. Будьте зібрані. Нехай усе має своє місце. Нехай усі матеріали будуть у вас напохваті. Підтримуйте чистоту і порядок.

15. Готуйтеся до уроку заздалегідь, так, щоб учні були досить завантажені протягом усього часу занять. Нехай у вас завжди будуть альтернативні плани й матеріали. Плануйте вашу роботу і дотримуйтесь розробленого плану. Будьте досить гнучкими, щоб, якщо вам не вдається зробити усе, що ви спланували, ви не відчували пригніченість.

16. Поводьтесь так, щоб було видно, що ви – керівник. Виявляйте рішучість. Будьте господарем ситуації. Умійте направляти. Ви є вчитель, і учні очікують, щоб ними керували. Вони швидко розпізнають нерішучість, деозорганізаційність. Відсутність гарної підготовки і чітких розпоряджень є стимулом до поганої поведінки.

17. Завжди будьте добрим прикладом як у слові, так і в справі, особливо коли не все добре вдається.

18.  До учнів завжди виявляйте ввічливість і повагу, зберігаючи приємний голос, використовуючи ввічливі слова. Називайте учнів не на прізвища, а на імена.

19. Будьте послідовні. Ніщо так не бентежить учня, як мінливість у настрої і діях учителя. Це викликає у дітей негайне бажання випробувати межі дозволеного, що спричиняє до конфлікту в класі.

20. Не дратуйте учнів. Причиною роздратування є незнання того, чого від них очікують, непослідовні дії вчителя, несправедливе поводження з учнями, неможливість висловити власну думку, догодити.

21. Стримуйте свій гнів. Якщо ви відчуваєте, що у вас виникає роздратування, усіма силами прагніть не дати вашим почуттям вийти з-під контролю і розслабтеся, нехай рухи стануть ненапруженими, жести – повільними і голос – тихим.

22.  Уникайте вимог, що неможливо виконати. Потрібно бути абсолютно впевненим у тому, що дитина здатна виконати те, що від неї вимагають. Ніколи не карайте учня за те, що він погано встигає в школі через те, що йому не вистачає  здібностей до навчання. Висування вимог, яких дитина не може виконати, створює ситуацію нерозв’язаного конфлікту, з якого вона не бачить виходу. Така ситуація неминуче завдає шкоди емоційній сфері людини.

23.  Робіть виклад матеріалу яскравим, захоплюйте учнів за допомогою різноманітних методів, наочності й змістовності. Не звикайте до рутини. Але й велике розмаїття на одному уроці не приносить користі, оскільки не дозволяє вам належним чином зосередитися.

24.  Пам’ятайте, що різні учні вимагають різних методів навчання через властиві їм можливості й особливості.

25. Робіть серйозні кроки, якщо учень продовжує погано поводитися і відмовляється визнавати дисципліну. Визначте можливу причину  такої поведінки, емоційні конфлікти, розлад уваги, проблеми в навчання.

Пропонуємо деякі поради:

- Можна зробити професійний висновок і одержати рекомендації, як поводитися з цією дитиною.

- Можна надати дитині і  її родині професійну консультацію.

- Може бути зроблений висновок, що наша школа не цілком підходить для окремої дитини, і досягнуто домовленості з батьками про її перехід у такий навчальний заклад, умови якого будуть іншими.

26. Нехай вашими діями керує любов! Взаємини, засновані на щирій любові і прихильності, звичайно, складаються правильно, навіть незважаючи на неминучість окремих помилок і прорахунків з боку вчителя.

 

Презентація "Рекомендації вчителю щодо дисципліни на уроці"


Категорії розділу
Новини сайту
Вшановуємо Кобзаря


Патріотичне виховання 
юного покоління

Пошук
Мова сайту
Выбрать язык / Choose language:
Russian
English
French
German
Japanese
Italian
Portuguese
Spanish
Danish
Chinese
Korean
Arabic
Czech
Estonian
Belarusian
Latvian
Greek
Finnish
Serbian
Bulgarian
Turkish
Форма входу

Міні-чат
Погода
Свята
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Ми тут
Наші контакти
08800, Україна,
Київська обл.,
м. Миронівка,
вул. Захарченка, 134
E-mail: mirzosh2@yandex.ru
mironowka-nvk@ukr.net
тел.(04574)5-71-56
Адреса сайту: //mnvk2.at.ua/
Наша кнопка
Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0